Ochrana osobných údajov

Zámerom Trick s.r.o. je ochrana súkromia, dôverných informácií a osobných údajov, ktoré jej boli zverené. V rámci tohto základného záväzku sa Trick s.r.o. zaviazalo zaistiť zodpovedajúcu ochranu a využívanie osobných údajov, ktoré Trick s.r.o. získala zberom informácií prostredníctvom svojej webovej stránky.

Trick s.r.o. má záujem zhromažďovať iba tie osobné údaje, ktoré návštevníci dobrovoľne poskytnú na našej webovej stránke, a to tak, aby sme mohli týmto osobám ponúknuť informácie a, alebo služby. Prečítajte si, prosím, toto naše prehlásenie o ochrane osobných údajov, ak sa chcete dozvedieť viac o tom, akým spôsobom uskutočňuje naša spoločnosť zber, využitie a ochranu osobne identifikovateľných informácií, ktoré sme získali.

1. Súhlas so spracovaním osobných údajov
Spoločnosť Trick s.r.o., so sídlom Ladzianského 2709/6, 831 01 Bratislava, IČO: 45 990 751, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 70771/B je v určitých prípadoch povinná získať súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade keď je súhlas vyžadovaný Právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, súhlas a podrobný účel, pre ktorý a ako budú Vaše osobné údaje spracované, sú uvedené v príslušnom formulári. Schválením tohto formulára dávate svoj výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov osobe, ktorá spravuje a spracúva Vaše osobné údaje, tzn. spoločnosti Trick s.r.o.. Schválením tohto formulára potvrdzujete, že ste bol informovaný o Vašich právach podľa Tretej časti Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a podľa Druhej časti Zákona o ochrane osobných údajov, týkajúcich sa spracovania osobných údajov, najmä práva dotknutej osoby na prístup a overenie svojich osobných údajov, dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov a možnosti požadovať vymazanie osobných údajov. Taktiež potvrdzujete správnosť a presnosť Vami poskytnutých údajov. Súhlas je poskytovaný najdlhšie na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelu takéhoto spracovania. Vaše osobné údaje budú spracované výhradne v rámci Vami vyššie určeného rozsahu, alebo v rozsahu podľa tohto Prehlásenia o ochrane súkromia alebo v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu spracovania.

2. Zhromažďovanie a používanie osobných údajov
2.A Aké údaje zbierame
Vaše osobné údaje získame len za predpokladu, že sa ich rozhodnete poskytnúť, napríklad aby sme vás mohli kontaktovať prostredníctvom e-mailu. Odoslaním osobných údajov Trick s.r.o. potvrdzujete, že Trick s.r.o. môže použiť Vaše osobné údaje v súlade s týmto prehlásením o ochrane súkromia. Vaše osobné údaje sa nepoužijú na iné účely, pokiaľ nezískame Váš súhlas, alebo pokiaľ to nevyžaduje alebo nepovoľuje zákon alebo profesionálne štandardy.

2.B Zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov
Trick s.r.o. všeobecne spracúva len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie Vašej požiadavky. Ak sú potrebné ďalšie nepovinné údaje, budete o tom informovaný v čase ich zhromažďovania.

Slovenská právna úprava nám umožňuje spracovávať osobné údaje pokiaľ na to máme zákonný dôvod. Tiež sa vyžaduje, aby sme Vás s týmito právnymi dôvodmi oboznámili. Vaše údaje budeme spracúvať na základe jedného z uvedených dôvodov:

Plnenie zmluvy: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na poskytnutie nášho plnenia na základe zmluvy;
Právna povinnosť: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ako napríklad vedenie evidencie pre daňové účely alebo poskytnutie informácií orgánu verejnej moci;
Oprávnený záujem: môžeme spracovať Vaše osobné údaje, ak je ich spracovanie nevyhnutné pre dosiahnutie nami sledovaného oprávneného záujmu, ktorým je výkon podnikania, ak nad takýmito záujmami neprevážia Vaše záujmy; alebo
Váš súhlas: občas Vás môžeme požiadať o Váš súhlas so spracovaním niektorých Vašich osobných údajov a budeme ich spracovávať iba po Vašom výslovnom súhlase. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí nás kontaktovať na info@laserarena.sk.
Trick s.r.o. zhromažďuje citlivé osobné údaje iba vtedy, keď dotknuté osoby dobrovoľne poskytnú takéto informácie a dajú nám súhlas k ich spracovaniu podľa tohto Prehlásenia o ochrane súkromia alebo ak to umožňujú právne predpisy alebo profesionálne štandardy. Ak máte akékoľvek otázky o tom, či poskytnutie citlivých informácií Trick s.r.o. je alebo môže byť potrebné alebo vhodné na konkrétne účely, prosím kontaktujte nás na adrese info@laserarena.sk.

2.C Automatické zhromažďovanie osobných údajov
V niektorých prípadoch Trick s.r.o. a naši poskytovatelia služieb používajú cookies, webové majáky a iné technológie na automatické zhromažďovanie niektorých druhov informácií pri návšteve našich stránok a rovnako aj prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Zhromažďovanie týchto informácií nám umožňuje skvalitniť výkonnosť, použiteľnosť a efektivitu webovej stránky Trick s.r.o. a zmerať efektivity našich marketingových aktivít.

IP adresa
IP adresa je číslo pridelené Vášmu počítaču vždy, keď sa pripojíte na internet. Umožňuje počítačom a serverom rozoznávať sa a navzájom spolu komunikovať. IP adresa, z ktorej sa návštevníci webových stránok zvyknú pripájať, môžu byť zaznamenávaná pre účely bezpečnosti IT a pre účely diagnostiky systému. Tieto údaje môžu byť tiež využité v súhrnnej forme k uskutočneniu analýzy trendov webovej stránky a jej výkonnosti.

Cookies
Cookies môžu byť umiestnené na Váš počítač alebo zariadenie s prístupom na internet, kedykoľvek keď navštívite našu webovú stránku. To umožní stránke zapamätať si Váš počítač alebo zariadenie a slúži to niekoľkým účelom. Sekundárny typ cookies označovaný ako “user-input” cookies môžu byť potrebné na zabezpečenie nevyhnutnej funkcionality. Tieto súbory cookies nebudú blokované pomocou oznamovacej lišty. Váš výber bude uložený v cookie a platí počas 90 dní. Ak si prajete zrušiť svoj výber, môžete tak urobiť odstránením cookies vo Vašom prehliadači.

Hoci väčšina prehliadačov prijíma cookies automaticky, v nastaveniach prehliadača si môžete zvoliť prijímanie alebo neprijímanie súborov cookies (zväčša umiestnené vo voľbe Nástroje či Nastavenia). Rovnako môžete kedykoľvek zmazať cookies z Vášho zariadenia. Chceli by sme Vás však upozorniť na to, že v prípade neprijímania cookies, je možné, že nebudete môcť využiť všetky prvky našej webovej stránky.

Samotné cookies nám neumožňujú zistiť Vašu e-mailovú adresu alebo vás akýmkoľvek iným spôsobom identifikovať. V našich analytických správach môžeme zistiť iné identifikátori ako IP adresy, avšak v tomto prípade je účelom identifikácia počtu unikátnych návštevníkov na našej webovej stránke a geografický pôvod návštevníkov, a nie identifikácie jednotlivých návštevníkov. POUŽÍVANÍM NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNOK SÚHLASÍTE S NAMI REALIZOVANÝM UMIESTNENÍM COOKIES NA VÁŠ POČÍTAČ ALEBO ZARIADENIE S PRÍSTUPOM NA INTERNET.

Webové majáky
Webový maják je malý grafický obrázok umiestnený na webovej stránke, ktorý je možné využiť pre zber určitých informácií z Vášho počítača, ako napríklad IP adresy, času, kedy prišlo k prehliadaniu obsahu stránky, typu prehliadača a existencie cookies, ktoré boli už skôr nastavené týmto serverom. Trick s.r.o. používa webové majáky výhradne v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Máte možnosť vyradiť niektoré webové majáky z prevádzky tým, že odmietnete nastavenie s nimi spojených cookies. Webový maják môže i napriek tomu zaznamenať anonymnú návštevu z Vašej IP adresy, ale informácia nebude zaznamenaná do cookie súboru.

Lokalizačné nástroje
Trick s.r.o. môže zhromažďovať a použiť zemepisné umiestnenie Vášho počítača alebo mobilného zariadenia. Tieto lokalizačné údaje sú zhromažďované za účelom poskytnúť vám informácie týkajúce sa služieb, ktoré by pre vás mohli byť zaujímavé na základe Vašej zemepisnej polohy a na zlepšenie našich produktov a služieb založených na využívaní polohy.

3. Zdieľanie a prenos osobných údajov
Prenos tretím stranám
Nezdieľame osobné údaje s neidentifikovanými tretími stranami, okrem prípadu ak je to nevyhnutné na plnenie našich legitímnych profesionálnych a obchodných záujmov, na spracovanie Vašich požiadaviek a/alebo ak je to vyžadované alebo dovolené zákonom alebo profesionálnymi štandardmi.  Trick s.r.o. spolupracuje s poskytovateľmi služieb a/lebo agentúrami, ktorí môžu spracovať Vaše osobné údaje v našom mene. Trick s.r.o. prenesie osobné údaje iba tým osobám, ktoré spĺňajú prísne štandardy na spracovanie dát a bezpečnosť. Zdieľame osobné údaje, ktoré im umožňujú poskytnúť ich služby.

V niektorých prípadoch môže Trick s.r.o. zdieľať Vaše osobné údaje, ak to umožňuje zákon, s rôznymi spoločnosťami, poskytovateľmi služieb alebo predajcami konajúcimi v našom mene na zabezpečenia splnenia Vašich požiadaviek. Trick s.r.o. nepredáva osobné údaje žiadnej tretej strane. Trick s.r.o. taktiež neprevedie osobné údaje, ktoré ste nám poskytli žiadnej tretej strane pre ich marketingové účely.

4. Možnosti
Máte niekoľko možností, ako využívať webové stránky Trick s.r.o.. Všeobecne sa dá povedať, že v prípade, že navštívite webové stránky Trick s.r.o., nie ste povinný poskytnúť nám žiadne osobné údaje, avšak pokiaľ budete chcieť ďalšiu informáciu o našich službách a akciách, ktoré usporadúvame, môže byť ich odovzdanie podmienené poskytnutím určitých osobných údajov. Niektoré webové stránky vás tiež môžu požiadať o povolenie na využitie Vašich osobných údajov a je na Vás, či s ich využitím budete súhlasiť alebo ich odmietnete. Ak sa zaregistrujete na účely určitej služby či zasielanie určitého oznámenia, ako napríklad pre účely pravidelného doručovania e-newsletteru, máte možnosť kedykoľvek Vašu registráciu k tejto službe zrušiť, a to tak, že budete postupovať podľa inštrukcií, ktoré sú obsiahnuté v každej správe. Pokiaľ sa rozhodnete zrušiť svoju registráciu k určitej službe, či zasielaniu určitých oznamov, budeme postupovať tak, aby sme Vaše údaje odstránili čo najskôr. Aj napriek tomu je však možné, že Vás ešte pre tým, než budeme Vašu žiadosť schopní spracovať, požiadame o dodatočné informácie.

Ako bolo uvedené vyššie, ak si neprajete, aby sa cookies nastavili do Vášho prehliadača pri Vašom pripojení sa na naše webové stránky, môžete si prenastaviť svoj webový prehliadač, aby odmietal všetky cookies alebo vám ohlásil každý pokus o zaslanie cookie do Vášho počítača. Ak sa však rozhodnete pre odmietnutie všetkých cookies, chceli by sme Vás upozorniť na skutočnosť, že niektoré časti našich webových stránok v tomto prípade nebudú plne funkčné.

5. Prístup
Ak ste poskytli Trick s.r.o. osobné údaje, máte nasledujúce práva:

Vo väčšine prípadov Právo na prístup a opravu: máte právo na primeraný prístup k Vašim osobným údajom. Toto sa nazýva žiadosť dotknutej osoby na prístup k osobným údajom. Ak sme sa Vám zaviazali poskytnúť osobné údaje, poskytneme ich bez nároku na poplatok. Pred poskytnutím osobných údajov, môžeme od Vás žiadať preukázanie Vašej identity a informácií potrebných na lokalizáciu Vašich údajov. Ak o Vás disponujeme osobnými údajmi, ktoré sú nepresné alebo nesprávne, máte právo žiadať ich opravu.

Namietanie spracovania: máte právo namietať nami spracovávané osobné údaje, a ak ich nie sme naďalej oprávnení používať, právo na výmaz týchto údajov ak ich uchovávame dlho alebo ich spracovanie je zakázané v určitých prípadoch.

Môžete uplatniť tieto práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov zaslaním emailu na info@laserarena.sk a my už vykonáme potrebné kroky, ak  je to v súlade s právnymi predpismi a profesionálnymi štandardmi.

6. Bezpečnosť a integrita dát
Trick s.r.o. má nastavené primerané bezpečnostné pravidlá a politiku bezpečnosti s cieľom ochrániť osobné údaje pred stratou, zneužitím, zmenou či zničením. Snažíme sa o to, aby prístup k Vašim údajom bol obmedzený iba na tie osoby, ktoré ich skutočne potrebujú poznať. Osoby, ktoré majú prístup k týmto údajom, musia dodržiavať pravidlo dôvernosti týchto informácií. Snažíme sa tiež o to, aby si osobné údaje ponechávali iba na dobu nevyhnutnú k tomu, než zrealizujeme Vašu požiadavku, či žiadosť, či než nás príslušná osoba, ktorej dané údaje patria nepožiada o ich vymazanie. Pre bližšie informácie o uchovávaní poskytnutých osobných údajov, si prečítajte príslušné Informácie o spracúvaní osobných údajov uvedené nižšie. Trick s.r.o. sa zaväzuje chrániť Vaše poskytnuté osobné údaje. Ak máte otázky, či pripomienky týkajúce sa toho ako spravujeme Vaše osobne identifikovateľné informácie, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese info@laserarena.sk. Túto emailovú adresu môžete využiť aj v prípade, že nám budete chcieť oznámiť Vaše prípadné obavy ohľadom ochrany osobných údajov. Za každých okolností sa máte právo s Vašou sťažnosťou obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý sa bude Vašou požiadavkou zaoberať.

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky systému na predaj darčekových poukážok www.laserearena.sk a súhlas s poskytnutím osobných údajov

Spoločnosť TRICK s.r.o., so sídlom: Ladzianského 2709/6, 831 01 Bratislava, IČO: 45 990 751, DIČ: 2023194195, IČ DPH: SK 2023194195, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č. 70771/B je prevádzkovateľom internetovej stránky www.laserarena.sk, pomocou ktorej si Kupujúci kúpi darčekovú poukážku.

Prevádzkovateľ prevádzkuje Stránku www.laserarena.sk a umožňuje predávajúcemu, aby predávala Darčekové poukážky prostredníctvom tejto stránky. Prevádzkovateľ má s konkrétnym Predávajúcim uzatvorený zmluvný vzťah s presne stanovenými podmienkami na predaj darčekovej poukážky, v ktorom Predávajúci akceptuje predaj Darčekovej poukážky prostredníctvom stránky.
Predávajúci sa zaviazal, že bude akceptovať Kupujúcimi predložené Darčekové poukážky. Platobné operácie za účelom úhrady ceny Darčekovej poukážky sa realizujú medzi Kupujúcim a Predávajúcim prostredníctvom Prevádzkovateľa, ktorý je na základe zmluvy s Predávajúcim na to oprávnený.

Článok I
Vymedzenie základných pojmov
Pokiaľ nie je v Ponuke alebo v Darčekovej poukážke uvedené inak, majú nasledovné pojmy a skratky označené s veľkým začiatočným písmenom význam v ďalej uvedených definíciách:
1.    Prevádzkovateľ je TRICK s.r.o., so sídlom: Ladzianského 2709/6, 831 01 Bratislava, IČO: 45 990 751, DIČ: 2023194195, IČ DPH: SK 2023194195, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č. 70771/B. Prevádzkovateľ umožňuje predaj Darčekovej poukážky zo strany Predávajúceho Kupujúcemu na Stránke
2.    Stránka je internetová stránka www.laserearena.sk; 
3.    Kupujúci je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objedná a kúpi Darčekovú poukážku na Stránke;
4.    Predávajúci je TRICK s.r.o., so sídlom: Ladzianského 2709/6, 831 01 Bratislava, IČO: 45 990 751, DIČ: 2023194195, IČ DPH: SK 2023194195, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č. 70771/B.
5.    Ponuka je ponuka / súbor ponúk na predaj Darčekových poukážok uverejnených na Stránke;
6.    Darčeková poukážka je potvrdenie o časovo obmedzenom práve Kupujúceho voči Predávajúcemu, aby mu Predávajúci poskytol Plnenie, pričom kúpa Darčekovej poukážky môže byť Predávajúcemu preukázaná v elektronickej podobe;
7.    Plnenie je tovar alebo služba poskytovaná zo strany Predávajúceho Kupujúcemu a uvedená v Ponuke a v Darčekovej poukážke;
8.    Účet je účet Kupujúceho zriadený na Stránke po zaregistrovaní Kupujúceho;
9.    VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky.

Článok II
Objednávka a kúpa Darčekovej poukážky
1.    1. Predávajúci zverejňuje na Stránke Ponuky na Darčekové poukážky, ktorých kúpu si Kupujúci môže objednať a ktoré si Kupujúci môže kúpiť.
2.    Ponuka Darčekovej poukážky je aktívna jej zverejnením na Stránke. Trvanie Ponuky, t.j. možnosti zakúpiť Darčekovú poukážku je stanovené dohodou medzi Predávajúcim a Prevádzkovateľom a Predávajúci ani Prevádzkovateľ sa nezaväzujú k žiadnej minimálnej dobe trvania Ponuky.
3.    Každý Kupujúci si môže objednať ľubovoľný počet Darčekových poukážok, pokiaľ nie je v konkrétnej ponuke uvedené inak.
4.    Objednávka Darčekovej poukážky a jej následná kúpa sa realizuje prostredníctvom Stránky, krokmi, spôsobmi a postupnosťou na nej stanovenou. Pri spôsoboch platby: obyčajnou platobnou kartou alebo kreditnou kartou, alebo osobne na prevádzke Laser Arena Bratislava, so sídlom Prešovská 45, 821 02 Bratislava. Platba je možná hotovosťou alebo kreditnou kartou. 
5.    Po úhrade cez Platobnú bránu Besteron TOTO NEVIEM príde poukážka na Účet a e-mail Kupujúceho do 1 hodiny. Pre okamžité zaslanie Darčekovej poukážky je Kupujúci povinný riadne dokončiť objednávku v banke až po návrat na stránku www.laserarena.sk. Až vtedy systém Prevádzkovateľa dostane informáciu o platbe a zašle Kupujúcemu Darčekovú poukážku.
6.    Momentom vyplnenia registračného formulára Kupujúci objednáva kúpu Darčekovej poukážky (ďalej len „Objednávka“) a:
a) Objednávka na kúpu Darčekovej poukážky sa stáva záväznou až momentom uhradenia ceny za Darčekovú poukážku Kupujúcim postupom uvedeným na Stránke. Do uhradenia ceny za Darčekovú poukážku nevzniká Kupujúcemu právo na vydanie Darčekovej poukážky.
b) Súhlasí s ustanoveniami VOP platnými v čase Objednávky ako aj s podmienkami Ponuky;
7.    Prevádzkovateľ je poverený od Predávajúceho na preberanie ceny za Darčekovú poukážku.
8.    Pripísaním ceny za Darčekovú poukážku na účet Prevádzkovateľa sa kúpa Darčekovej poukážky zrealizuje.
9.    Daňové doklady vo vzťahu ku kúpe Darčekovej poukážky vydáva Predávajúci.
10. V prípade, ak Kupujúci vystupuje pri kúpe Darčekovej poukážky v postavení zdaniteľnej osoby, t.j. obstaráva poukážku na účely podnikania, má nárok na obdržanie daňového dokladu od Predávajúceho. Kupujúci má povinnosť oznámiť túto skutočnosť Predávajúcemu ihneď po zakúpení Darčekovej poukážky na emailovú adresu Predávajúceho uvedenú v Ponuke. V oznámení v zmysle predchádzajúcej vety Kupujúci uvedie svoje fakturačné údaje (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH miesto podnikania), číslo Darčekovej poukážky a dátum úhrady Darčekovej poukážky. Ak skutočnosť v zmysle prvej vety Kupujúci - podnikateľ Predávajúcemu neoznámi, môže požiadať Predávajúceho o vystavenie daňového dokladu v momente využitia Darčekovej poukážky. Predávajúci nemá zákonnú povinnosť vystavovať daňové doklady – v zmysle zákona o DPH (222/2004 Z.z.) – fyzickým osobám nepodnikateľom.
11. Záväzky vyplývajúce z kúpy Darčekovej poukážky sa považujú za splnené poskytnutím Plnenia zo strany Predávajúceho Kupujúcemu s využitím Darčekovej poukážky alebo neuplatnením Darčekovej poukážky zo strany Kupujúceho v dobe platnosti Darčekovej poukážky.

Článok III
Práva a povinnosti
1.    Prevádzkovateľ najneskôr do 48 hodín od pripísania ceny za Darčekovú poukážku na bankový účet Prevádzkovateľa odošle Darčekovú poukážku Kupujúcemu elektronickou formou na mailovú adresu Kupujúceho, ktorá bola uvedená v registračnom formulári. Darčeková poukážka sa považuje za doručenú odoslaním Darčekovej poukážky na mailovú adresu Kupujúceho, ktorá bola uvedená v registračnom formulári.
2.    Darčeková poukážka (v tlačenej podobe, resp. v elektronickej podobe) je spôsobilým dokladom o právach vyplývajúcich z Darčekovej poukážky.
3.    Prevádzkovateľ eviduje zoznam Darčekových poukážok za účelom vykonania možnej kontroly predloženej Darčekovej poukážky zo strany Kupujúceho Predávajúcemu, s čím Kupujúci súhlasí.
4.    Kupujúci je oprávnený použiť Darčekovú poukážku iba za podmienok, ktoré sú zverejnené v konkrétnej Ponuke, v Darčekovej poukážke a prípadne v inštrukciách doručených Kupujúcemu spolu s Darčekovou poukážkou. Doba platnosti Darčekovej poukážky je vždy priamo uvedená na Darčekovej poukážke.
5.    Ak Ponuka alebo Darčeková poukážka stanovujú potrebu dojednania termínu medzi Predávajúcim a Kupujúcim na poskytnutie Plnenia (napríklad deň a hodinu rezervácie), Kupujúci si dohodne spôsobom uvedeným v Ponuke alebo v Darčekovej poukážke (prostredníctvom rezervačného formulára, telefonicky a pod.) termín využitia Darčekovej poukážky.
6.    Po uplynutí doby platnosti Darčekovej poukážky stráca Kupujúci nárok na poskytnutie práva vyplývajúceho z Darčekovej poukážky bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny za Darčekovú poukážku
Článok IV
Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Predávajúceho
1.    1. Predávajúci ako dodávateľ Darčekovej poukážky ako aj dodávateľ Plnenia je zodpovedný:
a)za kvalitu a rozsah Plnenia,
b)za dodanie Plnenia,
c)za naplnenie práv Kupujúceho z Darčekovej poukážky,
d)za pravdivosť a úplnosť Ponuky a
e) za plnenie všetkých práv Kupujúceho vyplývajúcich Kupujúcemu z platných právnych predpisov, a to tak v súvislosti s kúpou Darčekovej poukážky ako aj v súvislosti a poskytovaním Plnenia.
2.    2. Prevádzkovateľ zodpovedá za riadne a včasné dodanie Darčekovej poukážky spôsobom podľa týchto VOP.
3.    Prevádzkovateľ ani Predávajúci nenesú žiadnu zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie Darčekovej poukážky a nie sú ani povinní poskytnúť Kupujúcemu náhradnú Darčekovú poukážku.
Článok V
Podmienky reklamácie
1.    V prípade, ak Kupujúci v lehote podľa týchto VOP neobdrží Darčekovú poukážku, alebo Darčeková poukážka obsahuje podmienky iné ako boli podmienky uvedené v Ponuke alebo Darčeková poukážka bude mať iné vady, Kupujúci môže vady reklamovať. Kupujúci je povinný vady uplatniť písomne e-mailom na adresu: info@laserarena.sk. Lehota na vykonanie reklamácie je 48 hodín od doručenia Darčekovej poukážky a v prípade, že Darčeková poukážka nebude doručená, tak 3 pracovné dni od uplynutia lehoty na doručenie Darčekovej poukážky. Pokiaľ Kupujúci neuplatní vady v lehotách a spôsobom podľa predchádzajúcich viet, jeho práva na uplatnenie vád zanikajú.
2.    Prevádzkovateľ je povinný odstrániť vady podľa bodu 1. do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie. V prípade, že vada v danej lehote nebude odstránená, je Kupujúci oprávnený od kúpy odstúpiť.
  
Článok VI
Zánik Objednávky, kúpy Darčekovej poukážky
1.    V prípade, že Kupujúci neuhradí cenu za Darčekovú poukážku v lehote podľa týchto VOP, Objednávka a právo na kúpu Darčekovej poukážky bez ďalšieho zanikajú.
2.    Prevádzkovateľ má právo stiahnuť Ponuku zo Stránky, ak zistí, že informácia alebo údaj uvedený v Ponuke je nesprávny, neúplný alebo chybný alebo má Ponuka inú vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná. Ak bola medzičasom vykonaná kúpa Darčekovej poukážky vo vzťahu k takejto Ponuke, tie sa rušia, pričom Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že v tomto prípade cenu za Darčekovú poukážku ním uhradenú mu vráti buď Predávajúci, pričom toto plnenie je povinný Kupujúci od Predávajúceho prijať. Kupujúci je oprávnený vrátenie ceny za Darčekovej poukážky vymáhať vždy len od Predávajúceho. Cena za Darčekovú poukážku bude Kupujúcemu vrátená do 14 dní od stiahnutia Ponuky zo Stránky podľa tohto bodu, a to na účet Kupujúceho, z ktorého vykonal predmetnú úhradu.

Článok VII
Ochrana osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov
1.    Kupujúci poskytuje Predávajúcemu a Prevádzkovateľovi osobné údaje slobodne a dobrovoľne, a to v zmysle zákona. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje Kupujúceho v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, a to za účelom využívania služieb elektronického systému laserarena.sk, najmä však za účelom predaja Darčekových poukážok a na marketingové a reklamné účely Predávajúceho a Prevádzkovateľa. V prípade, ak niektoré poskytnuté osobné údaje nie sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, vyhlasuje Kupujúci, že bol na túto skutočnosť upozornený a súhlasí aj so spracúvaním týchto údajov.
2.    Kupujúci berie na vedomie, že Prevádzkovateľ ako sprostredkovateľ v zmysle ustanovenia § 4 ods.2 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov, spracúva osobné údaje Kupujúceho ako dotknutej osoby v mene Predávajúceho, a to na účel uvedený podľa bodu 1. tohto článku.
3.    Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií a noviniek zo strany Prevádzkovateľa a Predávajúceho súvisiacich so službami Prevádzkovateľa či Predávajúceho na adresu Kupujúceho.
4.    Súhlas Kupujúceho podľa bodu 1. a 3. tohto článku platí až do doby, kým tento súhlas Kupujúci neodvolá. Súhlas možno odvolať písomne alebo e-mailom.
5.    Poučenie dotknutej osoby (Kupujúceho) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov: 
Dotknutá osoba (t.j. každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracováva prevádzkovateľ informačného systému v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobne údaje o nej spracúvané;
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhy až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov;
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme presne informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie; vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
- opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; 
- likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie; 
- likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov; 
- blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Dotknutá osoba ma ďalej právo u prevádzkovateľa písomne namietať voči:
-spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho
-marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu; využívaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho
-marketingu v poštovom styku; poskytovaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu.
Dotknutá osoba má ďalej právo: u prevádzkovateľa písomne alebo osobne, ak vecne znesie odklad, namietať voči:
-spracovaniu jej osobných údajov bez jej súhlasu, aj keď sa súhlas v zmysle § 10 ods. 3 písm. a), e), f) a g) zákona o ochrane osobných údajov nevyžaduje, a to vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a pravom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené;
-u prevádzkovateľa písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov;
-pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu pre ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba. Nakoľko dotknutá osoba nemá povinnosť svoje osobne údaje prevádzkovateľovi poskytnúť, je oprávnená svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Prevádzkovateľ si nesmie súhlas dotknutej osoby vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti, ktorú mu ustanovuje zákon.

Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje manuálne a/alebo pomocou prostriedkov výpočtovej techniky, a to prostredníctvom oprávnených osôb. Spracovaním osobných údajov sa rozumie vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, vrátane ich získavania, zhromažďovania, šírenia, zaznamenávania, usporadúvania, prepracúvania alebo menenia, vyhľadávania, prehliadania, preskupovania, kombinovania, premiestňovania, využívania, uchovávania, blokovania, likvidácie, ich cezhraničného prenosu, poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania. Prevádzkovateľ a Predávajúci sú oprávnení spracovávať osobné údaje ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov, sú však povinní tieto údaje zabezpečiť pred zneužitím alebo poškodením v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Článok VIII
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.   Prevádzkovateľ zverejňuje VOP na Stránke.
2.   Zmluvné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim vo VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
3.   Zmluvné vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v znení neskorších predpisov.
4.   Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava.
5.   Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 7. 12. 2023

Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský
kraj, so sídlom Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava.

Laser Aréna Bratislava

TRICK, s.r.o.

Cena spolu:

0,00 €

Laser Tag Platnosť: 3 mesiace Cena: 8,00 €

Darčekový poukaz na LASER TAG

DIEŤA - 2 HRY

Poukaz je potrebné zakúpiť najneskôr 24 hodín pred príchodom na prevádzku Laser Arena a preukázať sa ním pred začiatkom hry na recepcii.

Všetky hry je potrebné využiť v jeden deň.

Pre uplatnenie poukazu je NUTNÉ spraviť si rezerváciu aspoň 24 hodín vopred.

Poukaz je potrebné zakúpiť najneskôr 24 hodín pred príchodom na prevádzku Laser Arena a preukázať sa ním pred začiatkom hry na recepcii.

Všetky hry je potrebné využiť v jeden deň.

Pre uplatnenie poukazu je NUTNÉ spraviť si rezerváciu aspoň 24 hodín vopred.

Minimálny počet hráčov na jednu hru sú 4. To znamená, že môžete kúpiť poukaz jednotlivcovi a ostatní (aspoň 3 hráči) si hry zaplatia na mieste alebo môžete zakúpiť poukazy celej skupinke. 

* Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníka, ak si zákazník nespravil rezerváciu min. 24 hodín pred príchodom na prevádzku.

* UPOZORNENIE: Na LASER TAG je potrebné dostaviť sa s predstihom cca 15 min. pred dohodnutým časom.

Voucher nie je vymeniteľný za peniaze a je možné ho využiť len raz. 

Dostupné termíny je možné overiť na info@laserarena.sk alebo na tel. čísle 0903 914 386. 

Minimálny počet hráčov na jednu hru sú 4. To znamená, že môžete kúpiť poukaz jednotlivcovi a ostatní (aspoň 3 hráči) si hry zaplatia na mieste alebo môžete zakúpiť poukazy celej skupinke. 

* Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníka, ak si zákazník nespravil rezerváciu min. 24 hodín pred príchodom na prevádzku.

* UPOZORNENIE: Na LASER TAG je potrebné dostaviť sa s predstihom cca 15 min. pred dohodnutým časom.

Voucher nie je vymeniteľný za peniaze a je možné ho využiť len raz. 

Dostupné termíny je možné overiť na info@laserarena.sk alebo na tel. čísle 0903 914 386. 

Kúpiť poukaz / ks
Cena celkom
8,00 €
Laser Tag Platnosť: 3 mesiace Cena: 9,00 €

Darčekový poukaz na LASER TAG

ŠTUDENT - 2 HRY

Poukaz je potrebné zakúpiť najneskôr 24 hodín pred príchodom na prevádzku Laser Arena a preukázať sa ním pred začiatkom hry na recepcii.

Všetky hry je potrebné využiť v jeden deň.

Pre uplatnenie poukazu je NUTNÉ spraviť si rezerváciu aspoň 24 hodín vopred.

Minimálny počet hráčov na jednu hru sú 4. To znamená, že môžete kúpiť poukaz jednotlivcovi a ostatní (aspoň 3 hráči) si hry zaplatia na mieste alebo môžete zakúpiť poukazy celej skupinke. 

* Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníka, ak si zákazník nespravil rezerváciu min. 24 hodín pred príchodom na prevádzku.

* UPOZORNENIE: Na LASER TAG je potrebné dostaviť sa s predstihom cca 15 min. pred dohodnutým časom.

Voucher nie je vymeniteľný za peniaze a je možné ho využiť len raz. 

Dostupné termíny je možné overiť na info@laserarena.sk alebo na tel. čísle 0903 914 386. 

Kúpiť poukaz / ks
Cena celkom
9,00 €
Laser Tag Platnosť: 3 mesiace Cena: 11,00 €

Darčekový poukaz - LASER TAG

DOSPELÝ - 2 HRY

Poukaz je potrebné zakúpiť najneskôr 24 hodín pred príchodom na prevádzku Laser Arena a preukázať sa ním pred začiatkom hry na recepcii.

Všetky hry je potrebné využiť v jeden deň.

Pre uplatnenie poukazu je NUTNÉ spraviť si rezerváciu aspoň 24 hodín vopred.

Minimálny počet hráčov na jednu hru sú 4. To znamená, že môžete kúpiť poukaz jednotlivcovi a ostatní (aspoň 3 hráči) si hry zaplatia na mieste alebo môžete zakúpiť poukazy celej skupinke. 

* Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníka, ak si zákazník nespravil rezerváciu min. 24 hodín pred príchodom na prevádzku.

* UPOZORNENIE: Na LASER TAG je potrebné dostaviť sa s predstihom cca 15 min. pred dohodnutým časom.

Voucher nie je vymeniteľný za peniaze a je možné ho využiť len raz. 

Dostupné termíny je možné overiť na info@laserarena.sk alebo na tel. čísle 0903 914 386. 

Kúpiť poukaz / ks
Cena celkom
11,00 €
Laser Tag Platnosť: 3 mesiace Cena: 16,00 €

Darčekový poukaz na LASER TAG

DIEŤA - 4 HRY

Poukaz je potrebné zakúpiť najneskôr 24 hodín pred príchodom na prevádzku Laser Arena a preukázať sa ním pred začiatkom hry na recepcii.

Všetky hry je potrebné využiť v jeden deň.

Pre uplatnenie poukazu je NUTNÉ spraviť si rezerváciu aspoň 24 hodín vopred.

Minimálny počet hráčov na jednu hru sú 4. To znamená, že môžete kúpiť poukaz jednotlivcovi a ostatní (aspoň 3 hráči) si hry zaplatia na mieste alebo môžete zakúpiť poukazy celej skupinke. 

* Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníka, ak si zákazník nespravil rezerváciu min. 24 hodín pred príchodom na prevádzku.

* UPOZORNENIE: Na LASER TAG je potrebné dostaviť sa s predstihom cca 15 min. pred dohodnutým časom.

Voucher nie je vymeniteľný za peniaze a je možné ho využiť len raz. 

Dostupné termíny je možné overiť na info@laserarena.sk alebo na tel. čísle 0903 914 386. 

Kúpiť poukaz / ks
Cena celkom
16,00 €
Laser Tag Platnosť: 3 mesiace Cena: 18,00 €

Darčekový poukaz na LASER TAG

ŠTUDENT - 4 HRY

Poukaz je potrebné zakúpiť najneskôr 24 hodín pred príchodom na prevádzku Laser Arena a preukázať sa ním pred začiatkom hry na recepcii.

Všetky hry je potrebné využiť v jeden deň.

Pre uplatnenie poukazu je NUTNÉ spraviť si rezerváciu aspoň 24 hodín vopred.

Minimálny počet hráčov na jednu hru sú 4. To znamená, že môžete kúpiť poukaz jednotlivcovi a ostatní (aspoň 3 hráči) si hry zaplatia na mieste alebo môžete zakúpiť poukazy celej skupinke. 

* Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníka, ak si zákazník nespravil rezerváciu min. 24 hodín pred príchodom na prevádzku.

* UPOZORNENIE: Na LASER TAG je potrebné dostaviť sa s predstihom cca 15 min. pred dohodnutým časom.

Voucher nie je vymeniteľný za peniaze a je možné ho využiť len raz. 

Dostupné termíny je možné overiť na info@laserarena.sk alebo na tel. čísle 0903 914 386. 

Kúpiť poukaz / ks
Cena celkom
18,00 €
Laser Tag Platnosť: 3 mesiace Cena: 22,00 €

Darčekový poukaz na LASER TAG

DOSPELÝ - 4 HRY

Poukaz je potrebné zakúpiť najneskôr 24 hodín pred príchodom na prevádzku Laser Arena a preukázať sa ním pred začiatkom hry na recepcii.

Všetky hry je potrebné využiť v jeden deň.

Pre uplatnenie poukazu je NUTNÉ spraviť si rezerváciu aspoň 24 hodín vopred.

Minimálny počet hráčov na jednu hru sú 4. To znamená, že môžete kúpiť poukaz jednotlivcovi a ostatní (aspoň 3 hráči) si hry zaplatia na mieste alebo môžete zakúpiť poukazy celej skupinke. 

* Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníka, ak si zákazník nespravil rezerváciu min. 24 hodín pred príchodom na prevádzku.

* UPOZORNENIE: Na LASER TAG je potrebné dostaviť sa s predstihom cca 15 min. pred dohodnutým časom.

Voucher nie je vymeniteľný za peniaze a je možné ho využiť len raz. 

Dostupné termíny je možné overiť na info@laserarena.sk alebo na tel. čísle 0903 914 386. 

Kúpiť poukaz / ks
Cena celkom
22,00 €
Pixel Games Platnosť: 3 mesiace Cena: 8,00 €

Darčekový poukaz na PIXEL GAMES

DIEŤA - 2 HRY

Poukaz je potrebné zakúpiť najneskôr 24 hodín pred príchodom na prevádzku Laser Arena a preukázať sa ním pred začiatkom hry na recepcii.

Pre uplatnenie poukazu je NUTNÉ spraviť si rezerváciu aspoň 24 hodín vopred.

Všetky hry je potrebné využiť v jeden deň.

Počet hráčov v jednej hre: 1-6 hráčov 

* Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníka, ak si zákazník nespravil rezerváciu min. 24 hodín pred príchodom na prevádzku.

UPOZORNENIE:

Na Pixel Games je potrebné dostaviť sa s predstihom cca 15 min. pred dohodnutým časom.
Voucher nie je vymeniteľný za peniaze a je možné ho využiť len raz. 
Dostupné termíny je možné overiť na info@laserarena.sk alebo na tel. čísle 0903 914 386. 

Kúpiť poukaz / ks
Cena celkom
8,00 €
Pixel Games Platnosť: 3 mesiace Cena: 9,00 €

Darčekový poukaz na PIXEL GAMES

ŠTUDENT - 2 HRY

Poukaz je potrebné zakúpiť najneskôr 24 hodín pred príchodom na prevádzku Laser Arena a preukázať sa ním pred začiatkom hry na recepcii.

Pre uplatnenie poukazu je NUTNÉ spraviť si rezerváciu aspoň 24 hodín vopred.

Všetky hry je potrebné využiť v jeden deň.

Počet hráčov v jednej hre: 1-6 hráčov 

* Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníka, ak si zákazník nespravil rezerváciu min. 24 hodín pred príchodom na prevádzku.

UPOZORNENIE:

Na Pixel Games je potrebné dostaviť sa s predstihom cca 15 min. pred dohodnutým časom.
Voucher nie je vymeniteľný za peniaze a je možné ho využiť len raz. 
Dostupné termíny je možné overiť na info@laserarena.sk alebo na tel. čísle 0903 914 386. 

Kúpiť poukaz / ks
Cena celkom
9,00 €
Pixel Games Platnosť: 3 mesiace Cena: 11,00 €

Darčekový poukaz na PIXEL GAMES

DOSPELÝ - 2 HRY

Poukaz je potrebné zakúpiť najneskôr 24 hodín pred príchodom na prevádzku Laser Arena a preukázať sa ním pred začiatkom hry na recepcii.

Pre uplatnenie poukazu je NUTNÉ spraviť si rezerváciu aspoň 24 hodín vopred.

Všetky hry je potrebné využiť v jeden deň.

Počet hráčov v jednej hre: 1-6 hráčov 

* Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníka, ak si zákazník nespravil rezerváciu min. 24 hodín pred príchodom na prevádzku.

UPOZORNENIE:

  • Na Pixel Games je potrebné dostaviť sa s predstihom cca 15 min. pred dohodnutým časom.
  • Voucher nie je vymeniteľný za peniaze a je možné ho využiť len raz. 

Dostupné termíny je možné overiť na info@laserarena.sk alebo na tel. čísle 0903 914 386. 

Kúpiť poukaz / ks
Cena celkom
11,00 €
Pixel Games Platnosť: 3 mesiace Cena: 16,00 €

Darčekový poukaz na PIXEL GAMES

DIEŤA - 4 HRY

Poukaz je potrebné zakúpiť najneskôr 24 hodín pred príchodom na prevádzku Laser Arena a preukázať sa ním pred začiatkom hry na recepcii.

Pre uplatnenie poukazu je NUTNÉ spraviť si rezerváciu aspoň 24 hodín vopred.

Všetky hry je potrebné využiť v jeden deň.

Počet hráčov v jednej hre: 1-6 hráčov 

* Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníka, ak si zákazník nespravil rezerváciu min. 24 hodín pred príchodom na prevádzku.

UPOZORNENIE:

Na Pixel Games je potrebné dostaviť sa s predstihom cca 15 min. pred dohodnutým časom.
Voucher nie je vymeniteľný za peniaze a je možné ho využiť len raz. 
Dostupné termíny je možné overiť na info@laserarena.sk alebo na tel. čísle 0903 914 386. 

Kúpiť poukaz / ks
Cena celkom
16,00 €
Pixel Games Platnosť: 3 mesiace Cena: 18,00 €

Darčekový poukaz na PIXEL GAMES

ŠTUDENT - 4 HRY

Poukaz je potrebné zakúpiť najneskôr 24 hodín pred príchodom na prevádzku Laser Arena a preukázať sa ním pred začiatkom hry na recepcii.

Pre uplatnenie poukazu je NUTNÉ spraviť si rezerváciu aspoň 24 hodín vopred.

Všetky hry je potrebné využiť v jeden deň.

Počet hráčov v jednej hre: 1-6 hráčov 

* Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníka, ak si zákazník nespravil rezerváciu min. 24 hodín pred príchodom na prevádzku.

UPOZORNENIE:

Na Pixel Games je potrebné dostaviť sa s predstihom cca 15 min. pred dohodnutým časom.
Voucher nie je vymeniteľný za peniaze a je možné ho využiť len raz. 
Dostupné termíny je možné overiť na info@laserarena.sk alebo na tel. čísle 0903 914 386. 

Kúpiť poukaz / ks
Cena celkom
18,00 €
Pixel Games Platnosť: 3 mesiace Cena: 22,00 €

Darčekový poukaz na PIXEL GAMES

DOSPELÝ - 4 HRY

Poukaz je potrebné zakúpiť najneskôr 24 hodín pred príchodom na prevádzku Laser Arena a preukázať sa ním pred začiatkom hry na recepcii.

Pre uplatnenie poukazu je NUTNÉ spraviť si rezerváciu aspoň 24 hodín vopred.

Všetky hry je potrebné využiť v jeden deň.

Počet hráčov v jednej hre: 1-6 hráčov 

* Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníka, ak si zákazník nespravil rezerváciu min. 24 hodín pred príchodom na prevádzku.

UPOZORNENIE:

Na Pixel Games je potrebné dostaviť sa s predstihom cca 15 min. pred dohodnutým časom.
Voucher nie je vymeniteľný za peniaze a je možné ho využiť len raz. 
Dostupné termíny je možné overiť na info@laserarena.sk alebo na tel. čísle 0903 914 386. 

Kúpiť poukaz / ks
Cena celkom
22,00 €
Laser Golf Platnosť: 3 mesiace Cena: 5,00 €

Darčekový poukaz na LASER GOLF

DIEŤA - 1 KOLO

Poukaz je potrebné zakúpiť najneskôr 24 hodín pred príchodom na prevádzku Laser Golf a preukázať sa ním pred začiatkom hry na recepcii.

Všetky hry je potrebné využiť v jeden deň.

Pre uplatnenie poukazu je NUTNÉ spraviť si rezerváciu aspoň 24 hodín vopred.

Počet hráčov v jednom tíme je maximálne 6.

* Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníka, ak si zákazník nespravil rezerváciu min. 24 hodín pred príchodom na prevádzku.

* UPOZORNENIE: Na LASER GOLF je potrebné dostaviť sa s predstihom cca 15 min. pred dohodnutým časom.

Voucher nie je vymeniteľný za peniaze a je možné ho využiť len raz. 

Dostupné termíny je možné overiť na info@lasergolf.sk alebo na tel. čísle 0903 914 386. 

Kúpiť poukaz / ks
Cena celkom
5,00 €
Laser Golf Platnosť: 3 mesiace Cena: 6,00 €

Darčekový poukaz na LASER GOLF

ŠTUDENT - 1 KOLO

Poukaz je potrebné zakúpiť najneskôr 24 hodín pred príchodom na prevádzku Laser Golf a preukázať sa ním pred začiatkom hry na recepcii.

Všetky hry je potrebné využiť v jeden deň.

Pre uplatnenie poukazu je NUTNÉ spraviť si rezerváciu aspoň 24 hodín vopred.

Počet hráčov v jednom tíme je maximálne 6.

* Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníka, ak si zákazník nespravil rezerváciu min. 24 hodín pred príchodom na prevádzku.

* UPOZORNENIE: Na LASER GOLF je potrebné dostaviť sa s predstihom cca 15 min. pred dohodnutým časom.

Voucher nie je vymeniteľný za peniaze a je možné ho využiť len raz. 

Dostupné termíny je možné overiť na info@lasergolf.sk alebo na tel. čísle 0903 914 386. 

Kúpiť poukaz / ks
Cena celkom
6,00 €
Laser Golf Platnosť: 3 mesiace Cena: 7,00 €

Darčekový poukaz na LASER GOLF

DOSPELÝ - 1 KOLO

Poukaz je potrebné zakúpiť najneskôr 24 hodín pred príchodom na prevádzku Laser Golf a preukázať sa ním pred začiatkom hry na recepcii.

Všetky hry je potrebné využiť v jeden deň.

Pre uplatnenie poukazu je NUTNÉ spraviť si rezerváciu aspoň 24 hodín vopred.

Počet hráčov v jednom tíme je maximálne 6.

* Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníka, ak si zákazník nespravil rezerváciu min. 24 hodín pred príchodom na prevádzku.

* UPOZORNENIE: Na LASER GOLF je potrebné dostaviť sa s predstihom cca 15 min. pred dohodnutým časom.

Voucher nie je vymeniteľný za peniaze a je možné ho využiť len raz. 

Dostupné termíny je možné overiť na info@lasergolf.sk alebo na tel. čísle 0903 914 386. 

Kúpiť poukaz / ks
Cena celkom
7,00 €
Laser Golf Platnosť: 3 mesiace Cena: 10,00 €

Darčekový poukaz na LASER GOLF

DIEŤA - 2 KOLÁ

Poukaz je potrebné zakúpiť najneskôr 24 hodín pred príchodom na prevádzku Laser Golf a preukázať sa ním pred začiatkom hry na recepcii.

Všetky hry je potrebné využiť v jeden deň.

Pre uplatnenie poukazu je NUTNÉ spraviť si rezerváciu aspoň 24 hodín vopred.

Počet hráčov v jednom tíme je maximálne 6.

* Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníka, ak si zákazník nespravil rezerváciu min. 24 hodín pred príchodom na prevádzku.

* UPOZORNENIE: Na LASER GOLF je potrebné dostaviť sa s predstihom cca 15 min. pred dohodnutým časom.

Voucher nie je vymeniteľný za peniaze a je možné ho využiť len raz. 

Dostupné termíny je možné overiť na info@lasergolf.sk alebo na tel. čísle 0903 914 386. 

Kúpiť poukaz / ks
Cena celkom
10,00 €
Laser Golf Platnosť: 3 mesiace Cena: 12,00 €

Darčekový poukaz na LASER GOLF

ŠTUDENT - 2 KOLÁ

Poukaz je potrebné zakúpiť najneskôr 24 hodín pred príchodom na prevádzku Laser Golf a preukázať sa ním pred začiatkom hry na recepcii.

Všetky hry je potrebné využiť v jeden deň.

Pre uplatnenie poukazu je NUTNÉ spraviť si rezerváciu aspoň 24 hodín vopred.

Počet hráčov v jednom tíme je maximálne 6.

* Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníka, ak si zákazník nespravil rezerváciu min. 24 hodín pred príchodom na prevádzku.

* UPOZORNENIE: Na LASER GOLF je potrebné dostaviť sa s predstihom cca 15 min. pred dohodnutým časom.

Voucher nie je vymeniteľný za peniaze a je možné ho využiť len raz. 

Dostupné termíny je možné overiť na info@lasergolf.sk alebo na tel. čísle 0903 914 386. 

Kúpiť poukaz / ks
Cena celkom
12,00 €
Laser Golf Platnosť: 3 mesiace Cena: 14,00 €

Darčekový poukaz na LASER GOLF

DOSPELÝ - 2 KOLÁ

Poukaz je potrebné zakúpiť najneskôr 24 hodín pred príchodom na prevádzku Laser Golf a preukázať sa ním pred začiatkom hry na recepcii.

Všetky hry je potrebné využiť v jeden deň.

Pre uplatnenie poukazu je NUTNÉ spraviť si rezerváciu aspoň 24 hodín vopred.

Počet hráčov v jednom tíme je maximálne 6.

* Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníka, ak si zákazník nespravil rezerváciu min. 24 hodín pred príchodom na prevádzku.

* UPOZORNENIE: Na LASER GOLF je potrebné dostaviť sa s predstihom cca 15 min. pred dohodnutým časom.

Voucher nie je vymeniteľný za peniaze a je možné ho využiť len raz. 

Dostupné termíny je možné overiť na info@lasergolf.sk alebo na tel. čísle 0903 914 386. 

Kúpiť poukaz / ks
Cena celkom
14,00 €
Cena spolu:

0,00 €

Kliknutím na tlačítko 'Zaplatiť' budete presmerovaný na platobnú bránu, kde Vašu objednávku uhradíte platobnou kartou.

* vyžadované údaje